به گزارش افکارنیوز،

تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های سیاسی کشور که صبح امروز در پیشخوان مطبوعات عرضه می‌شود، به قرار ذیل است:

 
از مصادره اموال ایران توسظ لوکزامبورگ تا خبرگان بدون آیت الله
 
از مصادره اموال ایران توسظ لوکزامبورگ تا خبرگان بدون آیت الله
 
از مصادره اموال ایران توسظ لوکزامبورگ تا خبرگان بدون آیت الله
 
از مصادره اموال ایران توسظ لوکزامبورگ تا خبرگان بدون آیت الله
 
از مصادره اموال ایران توسظ لوکزامبورگ تا خبرگان بدون آیت الله
 
از مصادره اموال ایران توسظ لوکزامبورگ تا خبرگان بدون آیت الله
 از مصادره اموال ایران توسظ لوکزامبورگ تا خبرگان بدون آیت الله
 
از مصادره اموال ایران توسظ لوکزامبورگ تا خبرگان بدون آیت الله
 
از مصادره اموال ایران توسظ لوکزامبورگ تا خبرگان بدون آیت الله
 
 
از مصادره اموال ایران توسظ لوکزامبورگ تا خبرگان بدون آیت الله
 از مصادره اموال ایران توسظ لوکزامبورگ تا خبرگان بدون آیت الله
 از مصادره اموال ایران توسظ لوکزامبورگ تا خبرگان بدون آیت الله
 
از مصادره اموال ایران توسظ لوکزامبورگ تا خبرگان بدون آیت الله
 
 
از مصادره اموال ایران توسظ لوکزامبورگ تا خبرگان بدون آیت الله
 
از مصادره اموال ایران توسظ لوکزامبورگ تا خبرگان بدون آیت الله
 
از مصادره اموال ایران توسظ لوکزامبورگ تا خبرگان بدون آیت الله

 

 
از مصادره اموال ایران توسظ لوکزامبورگ تا خبرگان بدون آیت الله