به گزارش افکارنیوز،

تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های سیاسی کشور که صبح امروز در پیشخوان مطبوعات عرضه می‌شود، به قرار ذیل است: روزنامه های صبح امروز رنگ و بوی انتخابات گرفتند و خبر از کاندیدای اصلاحات دادند.

 
از دولت یک درصدی ها تا بن بست در توزیع عادلانه ثروتعناوین اخبار روزنامه آرمان امروز در روز دوشنبه ۲۳ اسفند : عناوین اخبار روزنامه ابتکار در روز دوشنبه ۲۳ اسفند :
 
 
از دولت یک درصدی ها تا بن بست در توزیع عادلانه ثروت
 
از دولت یک درصدی ها تا بن بست در توزیع عادلانه ثروت
 
از دولت یک درصدی ها تا بن بست در توزیع عادلانه ثروت
 
از دولت یک درصدی ها تا بن بست در توزیع عادلانه ثروت
 
از دولت یک درصدی ها تا بن بست در توزیع عادلانه ثروت
 
از دولت یک درصدی ها تا بن بست در توزیع عادلانه ثروت
 
 
 
از دولت یک درصدی ها تا بن بست در توزیع عادلانه ثروت
 
از دولت یک درصدی ها تا بن بست در توزیع عادلانه ثروت
 
از دولت یک درصدی ها تا بن بست در توزیع عادلانه ثروت
 
از دولت یک درصدی ها تا بن بست در توزیع عادلانه ثروت
 
 
از دولت یک درصدی ها تا بن بست در توزیع عادلانه ثروت
 
از دولت یک درصدی ها تا بن بست در توزیع عادلانه ثروت
 
از دولت یک درصدی ها تا بن بست در توزیع عادلانه ثروت
 
 
از دولت یک درصدی ها تا بن بست در توزیع عادلانه ثروت