به گزارش افکارنیوز،

هیات وزیران در جلسه روز چهارشنبه به ریاست رییس جمهوری، بررسی ضوابط اجرایی بودجه سال 1396 را در دستور کار خود قرار داد .

به موجب این ضوابط ، دستگاهھای اجرایی ملی و استانی موظفند عملکرد قانون بودجه سـال 1396 کل کشور را مطابق نظام جامع نظارت که سازمان برنامه و بودجه ابلاغ می کند، به سازمان ارایه نمایند.

همچنین دستگاه های اجرایی مجازند علاوه بر پرداخت هزینه های مربوط به امور قرآنی، پایگاه های مقاومت بسیج و فعالیت های دینی، فرهنگی و ورزشی و بهبود و ارتقای دانش و سلامت کارکنان، نسبت به پرداخت هزینه های مربوط به اجرای آیین نامه ترویج و توسعه فرهنگ نماز اقدام کنند.

هیات وزیران همچنین صندوق بازنشستگی کشوری را موظف کرد نسبت به پرداخت کمک هزینه عائله مندی، اولاد و عیدی برای بازنشستگان دستگاه های اجرایی که هزینه های مذکور توسط سازمان از اعتبارات هزینه ای آنها قبلاً کسر شده، اقدام نماید. سایر هزینه ھای مربوط به بازنشستگان از قبیل کمک هزینه ازدواج، کمک هزینه فوت، حق بیمه عمر و حوادث توسط دستگاه های اجرایی ذیربط پرداخت می شود.

براساس ماده دیگری از ضوابط اجرایی بودجه سال 1396 کل کشور، به دستگاه های اجرایی و مؤسسات و نھادهای عمومی غیردولتی اجازه داده شد یک درصد از اعتبارات مندرج در قانون را به منظور استقرار سیستم مدیریت سبز هزینه کنند.

هیات وزیران ادامه مباحث مربوط به ضوابط اجرایی بودجه سال 96 را به جلسه آینده دولت موکول کرد.