به گزارش فارس، نشست کمیته همکاریهای فنی آژانس بینالمللی انرژی اتمی به منظور بررسی و تصویب پروژههای همکاری فنی بین کشورهای عضو و آژانس دوشنبه (۲۳ آبان) در وین برگزار شد.

علیرغم مخالفت آمریکا و اتحادیه اروپا تمامی پروژههای پیشنهادی ایران به آژانس در کمیته فنی آن در نشست روز جمعه شورای حکام تصویب شد و کشورهای گروه ۷۷ و در حال توسعه اجازه ندادند که بحثهای همکاریهای فنی تحت تأثیر موضوعات سیاسی قرار گیرد.