کیهان: به دنبال بازداشت حسن فتحي به خاطر همكاري با شبكه بي بي سي، روزنامه اطلاعات ارتباط نامبرده با اين روزنامه را تكذيب كرد.
روزنامه اطلاعات در واکنش به انتشار خبری در رسانه ها با این مضمون که «فتحی سردبیر بین الملل روزنامه اطلاعات بوده»، تصریح کرد: آقای حسن فتحی هرگز مسئولیتی در روزنامه اطلاعات نداشته و در اداره کارگزینی این مؤسسه هیچ سندی دال بر مدیریت یا حتی کارمندی مشارالیه وجود ندارد.
اگرچه همكاران محترممان در مؤسسه اطلاعات هرگونه رابطه استخدامي حسن فتحي با اين مؤسسه را نفي كرده اند كه نشانه برائت آنان از نامبرده و قابل تقدير است ولي متاسفانه از حسن فتحي مقالات فراواني در نشريات مؤسسه اطلاعات و عمدتا با موضوع مسائل خارجي به چاپ رسيده و آخرين نمونه آن مقاله وي با عنوان تونس، حركت به كدام سو است كه در شماره ۲۵ آبان ماه ۹۰ مجله اطلاعات هفتگي چاپ شده است.