ناصر سودانی نماینده مردم اهواز و نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با فارس در خصوص انتقادهای مطرح به قانون در حال تدوین نفت گفت: درست است که قانون نفت در قالب یک طرح از سوی نمایندگان مجلس به پارلمان عرضه شد اما در طی جلسات هفتگی مکرر و ممتد این طرح با حضور کارشناسان نفت، مؤسسه مطالعات انرژی نفت، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، اعضای کمیسیون انرژی و متخصصان و مشاورانی که از بیرون گاهی به مدد اعضای کمیسیون میآمدند و همچنین سازمان مدیریت و برنامهریزی راهبردی ریاست جمهوری مورد بررسی قرار گرفته است.

سودانی با بیان اینکه جلسات ما به صورت هفتگی و به طور مرتب دنبال می‌شود، اضافه کرد: در واقع اصل این قانون توسط متخصصان نفتی تدوین شده ولی ویرایش اساسی این قانون توسط کارگروه ویژه‌ای که هر هفته جلسات را برگزار می‌کند در حال انجام است.

نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت: با تدوین قانون وزارت نفت شفافسازی در این عرصه بیشتر انجام میگیرد و قطعا این قانون به نفع مصالح ملی خواهد بود و از طرف دیگر این امکان فراهم میشود که فرصتها به خوبی مورد استفاده قرار گیرد و در جایی که سرعت عمل لازم است به طور مثال برای بحث میادین مشترک این کار امکانپذیرتر خواهد شد.