محمد کرمی راد عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با انتقاد شدید از مصاحبه علی اکبر جوانفکر با روزنامه اعتماد به سایت خبری سفیر گفت: مشکل ما مشایی بود که حالا جوانفکر هم به آن اضافه شد. وی با اشاره به سخنان جوانفکر مبنی بر جدا دانستن خود از اصولگرایان و منحرف خواندن مسیر خود از اصولگرایان، تصریح کرد: جای تاسف است که کسانی اطراف رئیسجمهور را گرفتهاند که هراز چند گاهی مردم و نظام را به خود مشغول می کنند که البته تنها خداوند می داند چه اهدافی از این کار در پشت پرده دارند.