الیاس حضرتی درباره علت توقیف روزنامه اعتماد به دویچهوله گفت: متن توقیف روزنامه را فرستادهاند ولی هنوز به دست ما نرسیده است. شفاهی گفتند روزنامه به علت "نشر اکاذیب" توقیف شده است. به مورد خاصی اشاره نکردند اما فکر میکنم به دلیل مصاحبه با آقای جوانفکر و شاید به علت تیتر پنجشنبه روزنامه درباره آقای موسوی و آقای کروبی روزنامه توقیف شده باشد.