هفتهنامه آسمان در گزارشی با عنوان داستان داوود و محمود به بخشی از مسائل خانوادگی و شغلی رئیس جمهور اشاره کرد و نوشت:
شیخ علی ثمری، پیش نماز مسجد انصار الحسین در شهرک محلاتی و محله داوود احمدی نژاد در نارمک، روحانی خانوادگی احمدی‌نژاد بود. پدر رئیس جمهور یک هفته پیش از فوتش، قسمتی از اموالش را با مشورت وی انفاق کرد و او در مراسم تدفین پدر احمدی‌نژاد، تلقین را به جا آورد.
ثمری خطبه عقد پسر احمدی‌نژاد و دختر مشایی را خواند و نهایتا هم به دعوت و اصرار احمدی‌نژاد به نهاد ریاست جمهوری رفت و پیش‌نماز این نهاد شد.
اما پس از مدتی با مشاهده برخی رفتارهای اطرافیان رئیس جمهور به انتقاد از این رفتارها در نهاد ریاست جمهوری و در حضور رئیس جمهور پرداخت. تذکراتی که ظاهرا باعثشد رئیس جمهور در مواردی به خاطر آنها نماز جماعت نهاد را تعطیل کند!
پس از بركناري شيخ علي ثمري از پيش نمازي نهاد رياست جمهوري، عباس اميري فر به اين سمت منصوب شد كه مدتي بعد به جرم ارتباط با جريان انحرافي بازداشت شد.