رسالت: موسسه آمريکايي"صلح براي دموکراسي" در صدد برگزاري همايشي با عنوان "انتخابات مجلس نهم در ايران؛ راهکارها و فرصت ها" درمالزي است. براي سخنراني و شرکت در اين همايش از افرادي چون سروش، کديور، سازگارا، مخملباف وگنجي دعوت به عمل آمده است. از برخي مقامات اصلاح طلب داخلي هم براي حضور در اين همايش دعوت به عمل آمده که محمد خاتمي رفتن به اين همايش را پوست خربزه زير پاي اصلاح طلبان دانسته است.