به گزارش فردا، سخنان آقاي جوانفكر را ميتوان نقطه اوج بيتقوايي سياسي جرياني دانست كه به دروغ طي شش سال گذشته خود را در صف نيروهاي انقلاب جا كرده است. حقيقتا اين امر اكنون محل پرسش و تحول است كه چگونه ما اصولگرايان اجازه داديم چنين جريان بيتقوايي طي ساليان اخير نشو و نما بگيرد و اينچنين در برابر نيروهاي اصيل انقلاب زبان به هتاكي و درشتگويي بگشايد.

از یاد نبرده ایم که آقای جوانفکر همان فردی است که طی سال‌های حکمرانی جریان دوم خرداد به عنوان کارشناس مسائل سیاسی با روزنامه ایران به گفت و گو می‌پرداخت و سخنانی مطابق میل جریان ساختار شکن بر زبان می‌راند. حال اکنون در سایه تساهل و تسامح بی‌مبنای ما، ایشان این فرصت را یافته است که در دولتی به نام اصولگرایان بر کرسی ریاست یکی از موسسه‌های مطبوعاتی مهم بنشیند و بر نیرو‌های انقلاب بتازد.

آنچه که در باب این لفاظی اخیر بیش از حد جلب توجه می‌کند بر زبان آوردن سخنانی است که پیش‌تر از زبان افراد منتسب به جریان فتنه شنیده می‌شد. آقای جوانفکر با ادبیاتی ساختار‌شکنانه عملکرد قوای رسمی نظام را نه نقد، بلکه نفی و به زیر سوال می‌برد و تمام قد به دفاع از کسانی می‌پردازد که سابقه فساد شان اظهر من الشمس است.
در باب ملک‌زاده که ایشان به بیان نظرات خاصی پرداخته اند بیش از هر چیز این نکته قابل توجه است که سوابق این فرد هیچ نشانه‌ای از اصولگرا بودن ندارد و اساسا این فرد از تیم آقای هاشمی وارد جریان حمدی‌نژاد شد و انواع و اقسام مفاسد مرتکبه وی سالیان سال است که ورد زبان فعالان سیاسی اصولگراست.

شخصی با چنین سابقه مشعشع وارد دولتی که به نام اصولگرایان تشکیل شده می‌شود، فساد‌های جدیدی را مرتکب می‌شود. قوه قضائیه، بنا به وظیفه ذاتی خود وارد عمل می‌شود و وی را بازداشت می‌کند. حال نکته مهم در این بین این است که حامیان وی چه کسانی بوده اند؟

مصاحبه جوانفکر به درستی نشان می‌دهد که در دولت آقای احمدی‌نژاد جریان منحرفی وجود دارد که حامی مفسدان و متخلفان است.

بنابراین انتظار صحیح از قوه قضائیه این است که به همان وجهی که متخلفان را کیفر می‌دهد آمران متخلفان را نیز به سزای اعمال خود برساند.

آقاي جوانفكر در عرصه سياسي كشور قطعا مهره قابل اعتنا و مهمي محسوب نميشود. مهم اين است كه جرياني فاسد امروز چنان صحنهآرايي ميكند كه سرپرست روزنامه دولتي در قامت يك رجل سياسي به لفاظي عليه اصولگرايان ميپردازد. بنابراين بهتر آن است كه سر منشا و ريشه اين انحراف را خشكاند. به همان وجهي كه ريشه فتنه خشكانده شد.