افکارنیوز،محمود احمدیبیغش نماینده شازند در گفتوگو با قانون در ارتباط با برخی خبرها مبنی بر اینکه وی تعداد نمایندگان درگیر در فساد مالی سه هزار میلیاردی را ۱۰ نفر اعلام کرده است گفت: من تنها از نقش یکی از نمایندهها در این اختلاس صحبت کردم و پس از آن دیگر در این مورد هیچ مصاحبهای انجام ندادهام.
وی ادامه داد: اینکه در برخی از خبرها آمده است من از نقش ۱۰ نماینده در این اختلاس صحبت کردم اصلا صحت ندارد و من چنین خبری را ندادهام و جز خبر ابتدایی، من هیچ مصاحبهای در این مورد نکردهام.