به گزارش ايسنا،در اين وصيت نامه آمده است: برادران! جاسبي کوچک تر از آن است که رياست مطلقه بر دانشگاه داشته باشد.وي خطاب به روساي واحدهاي دانشگاهي گفت: بارها عنوان کرده ام به گونه اي کار کنيد که مثل اين که قرار است براي هميشه در اين جا کار کنيد، زيرا همه ما رفتني هستيم و فقط دانشگاه باقي خواهد بود. جاسبي با اشاره به برگزاري انتخابات مجلس در آينده نزديک گفت: حتي نبايد يک ريال از امکانات دانشگاه براي هزينه هاي انتخاباتي افراد به کار رود، زيرا اين گونه هزينه ها حرام است و ما هم وظيفه داريم با آن برخورد کنيم. به گزارش مهر پيش از اين شوراي انقلاب فرهنگي در نشست سه شنبه شب خود وزير علوم را مامور کرد تا ظرف يک ماه نشست هيئت امناي دانشگاه آزاد براي معرفي رئيس جديد را برگزار کند.

حیدری: گویا تعیین رئیس جدید دانشگاه آزاد به بعد از انتخابات موکول شده است

اين در حالي است که ، نورا... حيدري دستنايي، نماينده اردل و فارسان و عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در گفت وگو با خراسان در پاسخ به اين سوال که با توجه به شکل گيري هيئت امناي جديد دانشگاه آزاد چرا تصميمي درباره انتخاب رئيس جديد اين دانشگاه اتخاذ نمي شود، گفت: با وجود اين که رويدادي موجه به نظر نمي آيد اما گويا موضوع تعيين رئيس دانشگاه آزاد با مباحث انتخاباتي در وزارت کشور گره خورده و در مقام عمل، برگزيدن رئيس دانشگاه آزاد به پس از برگزاري انتخابات نهمين دوره مجلس موکول شده است. وي افزود: از سوي ديگر به اين دليل که به طور عمده ۲ جريان در موضوع دانشگاه آزاد دخيل و دچار اختلافند، هيئت امناي جديد اين دانشگاه سعي مي کنند مباحث را کمتر رسانه اي کنند و موضوع هاي مرتبط با اين دانشگاه در فضا و بستري به دور از تنش دنبال شود. در عين حال که علي القاعده موضوع رياست دانشگاه آزاد نبايد با موضوع هاي ديگر خارج از چارچوب اين دانشگاه پيوند داشته باشد.