به گزارش ایرنا، جوانفكر با رضایت خود به منزل بازگشت تا فردا امكان حضور در جلسه بازپرسی دادسرا را پیدا كند و پس از آن ، دوباره برای ادامه معالجات پزشكی به بیمارستان بازگردد.