تهران امروز نوشت: شنيده شده است روزنامه ايران قصد داشته با انتشار ويژه نامه اي درخصوص اختلاس ۳هزار ميلياردي به تطهير برخي چهرههاي دولتي كه در جريان اين اختلاس از نقش آنها ياد مي شود، اقدام كند.