سید جواد زمانی نماینده کنگاور در گفتوگو با قانون در ارتباط با آخرین وضعیت گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی و اینکه آیا مدارک و اسناد اختلاس هزار میلیاردی در شستا ارائه شده است یا خیر؟ میگوید: از اینکه تخلفی در شستا صورت گرفته است خوشحال نیستیم اما از اینکه با اینگونه تخلفات مقابله کنیم خوشحال هستیم و به همین علت به جعفرزاده که رییس هیات تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی است تاکید کردهایم که مدارک خود را سریعا ارائه دهد تا کارهای قانونی آن انجام شود و در زمان قرائت در صحن علنی مجلس دلایل و مستندات این ادعا نیز ارائه شود.
وی ادامه داد: هنوز این مدارک ارائه نشده اما گزارش در حال نهایی شدن است و احتمالا در هفته جاری به هیات رییسه ارائه خواهد شد.