به گزارش ایرنا، دادستان عمومی و انقلاب تهران علیه مشاور رییس جمهوری به اتهام نشر اكاذیب و پخش شایعات به قصد تشویش اذهان عمومی علیه مقامات كشوری و قضایی اعلام جرم كرده است.

مشاور رییس جمهوری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا درباره جلسه امروز بازپرسی خود اظهار داشت: جلسه امروز، جلسه تفهیم اتهام بود که بخشی از اتهام تفهیم و بخش دیگر به جلسه بعد موکول شد.

جوانفکر درباره زمان تشکیل جلسه بعدی گفت: این جلسه پس از دهه اول ماه محرم برگزار خواهد شد.

طی شش ماه گذشته، ۱۵ مورد شکایت از سوی دادستان تهران علیه مشاور مطبوعاتی رییس جمهوری صورت گرفته است.

قبل از آغاز جلسه امروز بازپرسی مشاور مطبوعاتی رییس جمهوری، \'مصیب نعیمی\' مدیر مسوول روزنامه ایران به سووالات بازپرس شعبه چهارم دادسرای فرهنگ و رسانه در مورد اتهامات دادستانی علیه خود پاسخ گفت.