دکتر محمدعلی محققی در گفتگو با مهر افزود: ما در وزارت بهداشت موضوع رابطه علمی و اعزام دانشجویان رشته های علوم پزشکی را به کشور انگلستان به حداقل رسانده بودیم و از این نظر مشکلی نخواهیم داشت.

محققی یادآور شد: افرادی که در این کشور تحصیل می کنند در صورتی که متقاضی انتقال به دانشگاههای داخل کشور باشند، می توانند تقاضا بدهند. در حال حاضر نیز افرادی که متقاضی بودند منتقل شده اند.

وی خاطرنشان کرد: افرادی هم متقاضی بودند که به کشورهای دیگر بروند که موفق شده اند محل تحصیل خود را تغییر دهند.

معاون آموزشی وزارت بهداشت تاکید کرد: بسیاری از کسانی که در کشور انگلستان در رشته های علوم پزشکی تحصیل می کرده اند در اواخر دوره آموزش خود بسر می برند و به زودی با پایان دوره، به کشور باز می گردند.

محققی اظهار داشت: اعزام جدید دانشجوی علوم پزشکی به کشور انگلستان از طریق وزارت بهداشت نداشتیم.