به گزارش قاصد، خانم "الف. ز" طی روزهای اخیر توسط نهادهای امنیتی دستگير شده تا پاسخگوی برخی اقدامات و ارتباطات مشکوک خود باشد.

وی متهم است برخی اخبار داخلی از برخی جریانات را در برخی سایت های مشکوک و با اهداف خاص منتشر کرده و سیاه نمایی برخی نهادها را در دستور کار داشته است.

این خانم خبرنگار که در یکی از رسانه های معروف جریان انحرافی مشغول فعالیت است با یکی از مدیران ارشد این جریان نیز ارتباط نزدیک خبری داشته و بسیاری از اطلاعات خود را از طریق وی دریافت می کرده است.

وی هم اکنون در بازداشتگاه به سر مي برد اما تلاش برخی افراد نزدیک به دولت برای آزادی وی در حال انجام است.