مشرق: علیرغم مظلوم نمایی های اصلاح طلبان مبنی بر نداشتن رسانه، یک تحقیق میدانی نشان می دهد ۶۸ درصد نشریات استانی در اختیار طیف اصلاح طلب قرار دارد. این رسانه ها از یارانه ارشاد هم برخوردارند.