به گزارش ايسنا، معاون شهرسازي شهردار تهران تاكيد كرد: تهران نخستين شهري است كه در طرح جامع خود، حدود ۱۰۰كيلومتر مربع از وسعت خود را كاسته و به پهنه فضاي سبز(G) اختصاص داده است.

وی ادامه داد: یکی از وظایف طرح‌های جامع این است که سرانه‌های مورد نیاز شهر در حوزه‌های مختلف را به اندازه کافی در طرح بگنجاند و در طرح جامع تهران نیز، این مقصود دنبال شده است.

معصومی درعین حال، به اهمیت مقوله فضای سبز در پایتخت اشاره کرد و افزود: شورای شهر تهران اخیرا در قالب طرحی، به شهرداری تاکید کرد که فضاهایی که در طرح تفصیلی قدیم تهران کاربری فضای سبز، پارکینگ و تجهیزات شهری دارد را در طرح تفصیلی جدید نیز، با همان کاربری لحاظ کند.

معاون شهرسازي شهردار تهران با بيان اينكه در اين صورت، سرانه فضاي سبز بيش از آنچه بر اساس استاندارد در طرح جامع پيشبيني شده است، خواهد بود، خاطرنشان كرد: شهرداري تهران بايد اين كاربريها را تا پايان سال ۹۵ حفظ كرده و طي اين مدت نسبت به تملك آنها اقدام كند.