به گزارش ایرنا، نمایندگان از ابتدای آغاز بررسی كلیات طرح دو فوریتی كاهش روابط با انگلیس شعار 'مرگ بر انگلیس' را در صحن علنی سر دادند.

همچنین آنان در هنگام سخنان مخالفان و موافقان کلیات این طرح دو فوریتی بارها انزجار خود را از سیاست های خصمانه دولت انگلیس اعلام کردند.

هنگامی كه كلیات این طرح به تصویب رسید نمایندگان با مشت های گره كرده از جا برخاستند و شعار 'مرگ بر انگلیس' سردا