به گزارش باشگاه خبرنگاران، حسن داعی ضد انقلاب نزدیک به طیف سازمان تروریستی مجاهدین خلق در سایت خود افشا کرد که در حاشیه دادگاه فدرال ماه پیش خود، اردشیر امیر ارجمند فراری وابسته به جریان فتنه و از مشاوران میرحسین موسوی بهمراه تریتا پارسی رییس گروه به اصطلاح حقوق بشری نایاک که در واقع بر علیه جمهوری اسلامی تبلیغ می کند با برخی از مقامات آمریکائی در واشنگتن ملاقات کرده است.

در این دیدارها، امیرارجمند خود را بعنوان سخنگوی جریان سبز معرفی کرده و تقاضای کمک مالی از آمریکاییها کرده است.
در جریان این سفر امیر ارجمند به واشنگتن، تریتا پارسی وی را بعنوان سخنگوی جنبش و خودش را در جایگاه رابط و دوست جنبش، برای مسئولان وزارت خارجه و نمایندگان کنگره خرج کرده است.
این گزارشات نشان میدهد که علیرغم تلاش فراوان پارسی و امیرارجمند برای دیدار با مقامات بالای آمریکا، آنها موفق به اینکار نشده و سرانجام با چند مسئول سطح پائین ملاقات کرده اند.

بخش قابل توجهی از دولتمردان آمریکا، جنبش به اصطلاح سبز را پایان یافته تلقی میکنند و از اینرو، امیر ارجمند و دیگر رهبران خیالی سبز را بی اعتبار و بدون پشتوانه سیاسی و اجتماعی میدانند. به همین دلیل ملاقات با آنها یا سرمایه گذاری روی آنان را بی فایده میدانند.