به گزارش مهر، بر اساس اعلام وزارت علوم، ارسال نامه از طرف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به رئیس جمهور در ارتباط با انصراف از برگزاری جلسه هیئت امناء دانشگاه آزاد اسلامی صحت ندارد.

در پی جمع‌بندی شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص اعطای مأموریت به وزیر علوم برای تشکیل جلسه هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی در رابطه با موضوع معرفی رئیس جدید این دانشگاه در جلسه ۶۹۶ مورخ ۲۲ شهریورماه ۹۰ و ابلاغ این مصوبه در ۲۹ شهریورماه ۹۰ از سوی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و با توجه به برخی ابهامات موجود برای انعقاد جلسه مذکور، وزیر علوم طی نامه‌ای در ۵ مهرماه نکات ابهامی در خصوص اعضای دارای حق رأی در جلسه و مکان برگزاری آن را از دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی استعلام کرد که پاسخ ارسالی آن دبیرخانه در ۱۶ مهرماه متضمن رفع کامل ابهامات نبود.

براساس اطلاعیه وزارت علوم، مجدداً در تاریخ ۲۰ مهرماه ۹۰ طی نامه‌ای از طرف وزیر علوم ابهامات حقوقی باقیمانده به دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال شد که بنا به تشخیص دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی مقرر شد موضوع در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح و رفع ابهام شود. لذا ابهامات حقوقی در جلسه مورخ اول آذرماه ۹۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح و با تصویب یک تبصره برطرف شد.

در این جلسه با توضیحات وزیر علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر اینکه اگر ابهامات حقوقی رفع شود، امکان برگزاری جلسه مورد نظر حتی در یک هفته هم فراهم است، شورا پس از بررسی این پیشنهاد مهلتی یک ماهه جهت انعقاد نشست هیئت امناء در نظر گرفت.

در این اطلاعیه خاطرنشان شده است: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طی دو ماه گذشته علیرغم همه نظرات و مواضع مطرحشده در رسانهها، حتیالامکان از پاسخ به سخنان و مطالب حاشیهساز و غیر واقعی خودداری کرد تا کار را در فضایی منطقی و آرام و دور از جنجال پیگیری و انشاء الله به نتیجهای که در شأن شورای عالی انقلاب فرهنگی، دانشگاه و جامعه دانشگاهی و نیز مردم شریف ایران اسلامی باشد، برسد.