روزنامه جوان نوشت : برخی از فیلمسازان داخلی به دنبال کسب مجوز برای ساخت فیلم اشغال هستند که متعلق به یک فیلمساز بهایی بوده، اکنون در آمریکا بسر می برد. شنیده شده برخی در معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به این افراد چراغ سبز نشان داده اند ولی اداره نظارت و ارزشیابی این وزارتخانه با اعطای مجوز به این فیلم مخالف است.