به گزارش افکارنیوز،استاندار تهران در گفتگو با مهر، در مورد دلایل برکناری فرماندار "ری" و گفته های وی که گفته بود جریان انحرافی قصد برکناری من را دارد گفت: دولت احمدی نژاد پیشتاز مبارزه با هرگونه انحراف است و این یک واقعیت است و کسی نمی تواند به این دولت برچسب خروج از مسیر قانون را بزند.

وی افزود: هر جایی که در مسیر خدمت به مردم انحرافی بوده این دولت برخورد کرده است. هر جا در سوء استفاده و رانت خواری در خدمت به مردم بوده دولت برخورد کرده، هر جا فزون خواهی بوده دولت برخورد کرده است. یاد نداریم هیچ دولتی در کارنامه خودش این همه با مصادیق انحراف برخورد کرده باشد.

استاندار تهران گفت: موضوع برکناری فرماندار ری یک بحث مدیریتی بوده و نباید آن را به موضوعات دیگری نسبت داد. فرماندار اسبق ری آقای فرجی انسانی پاک و سالم و پرتلاش بودند. یکی از ویژگیهای دولت آقای احمدی نژاد این است که ممکن است تکثر سلیقه وجود داشته باشد. در یک مجموعه مدیریتی ممکن است سلایق متفاوت باشد و آن کسی که شرایط را بر وفق خدمت گذاری بداند به وظایفش عمل می کند و آن کسی که سلایق را بر وفق سلیقه و نظر خودش نداند محل خدمت را تغییر دهد. فشار و مساله ای نبوده و شایسته نیست تلاش مدیری را به باد دهند.