حجتالاسلام احمد سالک در گفتوگو با قانون اظهارات اخیر روحالله حسینیان یکی از اعضای جبهه پایداری مبنی بر اینکه اگر اصلاحطلبان به صورت ساماندهی شده وارد انتخابات نشوند، برای رقابتی برگزار شدن انتخابات لیست جداگانهای در برابر جبهه متحد اصولگرایی خواهند دارد، را تعجبآور خواند و گفت: از آقای حسینیان تعجب است که چرا چنین سخن میگوید چرا که در جلسه هفته گذشته ایشان و آقای زارعی با آیتالله مهدویکنی، دبیرکل جامعه روحانیت مبارز مطالب را برای آقایان مطرح و مفصل صحبت کردند، اگرچه آقایان در این رابطه گلهها و مطالبی داشتند که بیان کردند.
سخنگوی جامعه روحانیت مبارز اینگونه اظهارنظرها از سوی چهره‌های شناخته شده جریان اصولگرایی را مطلوب ندانست و افزود: بحثبالاتر از برگزاری انتخابات به صورت رقابتی است. امروز اساس نظام و مسائل مرتبط با انتخابات از سوی دشمنان خارجی و جریان‌های فتنه‌گر داخلی تهدید می‌شود، بنابراین ضرورت یک اتحاد برای مقابله با این جریانات داخلی و خارجی ایجاب می‌کند که اتحاد خوبی در این صحنه داشته باشیم، به خصوص برادران جبهه پایداری که در این عرصه افراد شناخته شده‌ و امتحان پس‌داده‌ای هستند، البته صف اول آنان که افراد مشخصی هستند. ما افراد پشت این‌ها را نمی‌شناسیم.

وی تاکید کرد: اینکه در صحنه انتخابات و برگزاری آن ایجاد رقابت کنیم، مسئله درستی است و ضرورت یک رقابت سالم حداکثری در صحنه انتخابات بر کسی پوشیده نیست.
سالک در مورد انتقاد برخی از اصولگرایان مبنی بر توجه بیش از حد کمیته ۸+۷ به جبهه پایداری و فرصتسوزی این جبهه برای رسیدن اصولگرایان به وحدت، گفت: فکر میکنم روند انتخابات بگونهای پیش میرود که امیدواریم هم به رقابت سالم برسیم و هم وحدت حول ولایت شکل گیرد.