به گزارش فارس،در مراسم تجلیل از نخبگان بسیجی کشور بازوبند پهلوانی ایران توسط حضرت آیتالله خامنهای به بازوی آرش مردانی بسته شد.
مردانی برای سومین سال متوالی است که این بازوبند را دریافت می‌کند و به این ترتیب یکی از پهلوانان دائمی ایران نام گرفت.
بازوبند پهلوانی کشور هر ساله به شخصی اهدا می‌شود و هر فردی که سه سال پیاپی این بازوبند را دریافت کند به عنوان پهلوان دائمی نام خواهد گرفت.
این برای اولین بار بود که بازوبند پهلوانی توسط مقام معظم رهبری اهدا شد.