خراسان:گفته مي شود محمود احمدي نژاد رييس شوراي عالي انقلاب فرهنگي دستوراتي را براي کمک به فعاليت هاي فرهنگي نيروي قدس سپاه پاسداران صادر کرده است. اين دستورات به پيشنهاد فرمانده کل سپاه بوده است.