حجتالاسلام محمدابراهیم نکونام رئیس کمیسیون اصل۹۰ مجلس شورای اسلامی و از قضات کشور در گفتوگو با فارس، با اشاره به پرونده فساد بزرگ بانکی، اظهار داشت: پرونده فساد بانکی اخیر در حال صدور کیفرخواست است و هنوز حکمی متوجه متهمان نیست.

وی با بیان اینکه حکم متهمان فساد بانکی بعد از ارسال به دادگاه مشخص خواهد شد، افزود: اگر اتهام اخلال در نظام اقتصادی برای متهمان اثبات شود، آنها به اعدام محکوم خواهند شد.

رئیس کمیسیون اصل۹۰ مجلس شورای گفت که اتهام اخلال در نظام اقتصادی برای برخی متهمان فساد بانکی مطرح است اما این موضوع باید در دادگاه ثابت شود.