محمدحسن صالحیمرام معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیسجمهور در گفتوگو با فارس، درباره زمان نهایی پرداخت هدیه رئیسجمهور به خبرنگاران گفت: لیست اسامی خبرنگاران از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به دست ما رسیده است که در حال بررسی نهایی این لیست هستیم.

وی با بیان اینکه تعداد اسامی خبرنگارانی که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ما معرفی شده‌اند قریب به ۶ هزار نفر است، تصریح کرد: هدیه روز خبرنگار رئیس‌جمهور تا ۱ ماه دیگر پرداخت می‌شود.

معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیسجمهور همچنین در خصوص نشست خبری رئیسجمهور یادآور شد: با توجه به اینکه رئیسجمهور قول یک نشست خبری را داده است، این کار به زودی انجام میشود و زمان آن متعاقبا اعلام میشود.