سرویس سیاسی افکار نیوز - حضور تعدادی از گروههای دانشجویی در مقابل باغ قلهک
رئیس پلیس و نیروهای امنیتی باغ قلهک را در تدابیر شدید امنیتی حفاظت می کنند