به گزارش افکارنیوز،

دادستان تهران گفت: پرونده‌ حقوق‌های نجومی ظرف هفته جاری برای رسیدگی به دادگاه ارسال خواهد شد.

 

 

روزمانه ها

 

روزمانه ها

روزمانه ها

 

روزمانه ها

روزمانه ها

روزمانه ها

 

روزمانه ها

روزمانه ها

از هشدار به گردن کلفت‌ها تا مخالف خوانی زیر گوش ترامپ

از هشدار به گردن کلفت‌ها تا مخالف خوانی زیر گوش ترامپ

از هشدار به گردن کلفت‌ها تا مخالف خوانی زیر گوش ترامپ

از هشدار به گردن کلفت‌ها تا مخالف خوانی زیر گوش ترامپ