"ماتيو پلان "، اقتصاددان مركز تحقيقات در زمينه اقتصاد و علوم سياسي فرانسه گفت: در صورتي كه اعتصابها در فرانسه ادامه پيدا كند دولت به بن بست خواهد رسيد، زيرا همواره بعد از پايان يك اعتصاب از سويي كارمندان و از سويي ديگر مصرف كنندگان به دنبال جبران زمان از دست رفته در دوران اعتصابات هستند.
وی افزود: این عمل همواره برای دولت مشکلاتی را به همراه خواهد داشت، زیرا نمی تواند در مورد قیمت ها و آمارها به گونه ای دقیق و حساب شده عمل کند.
به گزارش افکار به نقل از فارس، ماتیو پلان معتقد است این اعتصاب همچنین بر بخش هایی از اقتصاد به ویژه صنایع کوچک و غیره تاثیر خواهد گذاشت.
" ژان اود دو منیل "، از اعضای فدراسیون عمومی کارگاه ها و شرکت های کوچک در فرانسه نیز گفت: این وظیفه پلیس است که از مشاغل کوچک در زمان اعتصاب حمایت کند.
این در حالی است که دولت سارکوزی هنوز در مورد اصلاحات قانون بازنشستگی از خود انعطاف نشان نداده است.
به عقیده دولت سارکوزی این اعتصابات و دست از کارکشیدن پالایشگاه ها برای فرانسه مشکلاتی را به وجود خواهد آورد که این کشور توان مقابله با آن را نخواهد داشت.
در اين ميان از دوازده پالايشگاهي كه دست به اعتصاب زده بودند سه پالايشگاه براي شروع به كار خود راي گيري كردند.