افکارنیوز: گروهی از اصلاح طلبان استان گیلان از جمله فیاض زاهد عضو حزب اعتماد ملی اخیرا با محمد خاتمی دیدار کردند.
یکی از حاضران در جلسه در گفتگو با خبرنگار مشرق به تشریح بخش هایی از موضوعات مطرح شده با خاتمی پرداخت و افزود: یکی از اعضای حاضر در جلسه که استاد تاریخ است به خاتمی گفت: آقای خاتمی! جان هر کسی را که دوست داری همین مواضعی را که داری حفظ کن و مبادا مثل موسوی و کروبی به دام افراطی گری و تصفیه حساب های شخصی بیفتی. مواضع ساختارشکنانه این دو نفر به گونه ای رقم خورده است که دیگر مسیری برای بازگشت آنها به صحنه متصور نیست اما تو می توانی امیدهای ما را زنده نگه داری.
این فرد در ادامه خطاب به خاتمی افزود: تجربه سال های گذشته نظام نشان داده که فضا را برای جریان های سیاسی منتقد باز نگه می دارد اما به هیچ وجه با گروه های اپوزسیون مماشات نمی کند، بنا براین اگر قرار باشد فردی به عنوان منتقد با نظام وارد مذاکره شود، به نظر می رسد که شما هستی و باید این تنها سرمایه جبهه دوم خرداد برای مذاکره حفظ شود.
پس از سخنان این عضو حزب مشارکت، خاتمی در سخنان کوتاهی گفت: اتفاقا در دیدار اخیری که با موسوی داشتم او هم همین حرف های شما را به من گفت!