سیاست خارجی ترکیه که احمد داوود اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه در اجرای آن توفیق فراوانی دارد، در صورت ریاست عبدالله گل به سازمان ملل با تاثیر گذاری بیشتری اجرا خواهد شد.

کالیونجی در مقاله خود میگوید که عبدالله گل بخاطر انجام وظیفه در پستهای وزیر امور خارجه، نخست وزیر و رئیس جمهور، نامزد بسیار مناسبی برای پست دبیر کلی سازمان ملل خواهد بود.

مجله معتبر امریکائی " Foreign Policy " با انتشار مقاله ای پیشنهاد نمود که در سال ۲۰۱۶، عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه، بجای بان کی مون به پست دبیرکلی سازمان ملل متحد انتخاب گردد.

به گزارش ایران دیپلماتیک، در این مقاله که از سوی محمد کالیونجی سفیر سازمان کنفرانس اسلامی در نزد سازمان ملل متحد نوشته شده، از مقاله روزنامه نیویورک تایمز در مورد افزایش روز افزون اعتبار و اهمیت ترکیه در سازمان ملل بخاطر اصلاحات دموکراتیک اش در دوره های اخیر یاد شده است.

در بخشی از این مقاله آمده است سیاست خارجی ترکیه که احمد داوود اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه در اجرای آن توفیق فراوانی دارد، در صورت ریاست عبدالله گل به سازمان ملل با تاثیر گذاری بیشتری اجرا خواهد شد.

کالیونجی در مقاله خود میگوید که عبدالله گل بخاطر انجام وظیفه در پستهای وزیر امور خارجه، نخست وزیر و رئیس جمهور، نامزد بسیار مناسبی برای پست دبیر کلی سازمان ملل خواهد بود.