محمد دهقان امروز در گفتوگو با فارس، ایجاد سفارت مجازی از سوی آمریکا در ایران را نقطه ضعفی در سیاستهای این کشور دانست و اظهار داشت: تلاش آمریکا برای راهاندازی سفارت مجازی در عرصه بینالمللی نقطه ضعف این کشور به شمار میآید که با وجود عدم تمایل دولت و مردم ایران، سعی در ایجاد ارتباط دارند.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اقدام آمریکا حرکتی منافقانه است که تلاش دارند از طریق این سفارتخانه مجازی ضمن ارتباط گیری با بخشی از ایرانیان که تمایل به آمریکا دارند به تقویت مخالفان نظام جمهوری اسلامی پرداخته و آنها را منسجم کند.
دهقان تأکید کرد: البته در این راستا احتمال دارد این سفارتخانه بخش کنسولی به نوعی برای ارائه خدمات به کسانی که می‌خواهند با آمریکا رابطه داشته باشند، ایجاد کند.
نماینده مردم چناران و طرقبه شاندیز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این سفارتخانه به هیچ عنوان نقش سفارتخانه رسمی را ایفا نمی‌کند چرا که سفارتخانه رسمی ارتباط دو طرفه بین دو کشور است که سفیر استوار نامه خود را تحویل کشور مقصد می‌دهد.
دهقان وظیفه دستگاه دیپلماسی را در چنین شرایطی، اطلاعرسانی و روشنفکری عنوان و خاطرنشان کرد: دستگاه دیپلماسی باید هدف آمریکا از راهاندازی سفارتخانه مجازی را به وضوح به ایرانیان مقیم آمریکا و داخل کشور نشان دهد.