مشرق: برخی نزدیکان کروبی به وی پیشنهاد داده اند در انتخابات مجلس از برخی افراد که در شهرستان ها شانس ورود به مجلس را دارند حمایت کند! این پیشنهاد که مورد توجه کروبی قرار گرفته با مخالفت هایی همراه بوده است. مخالفان می گویند نمی شود از یک طرف مواضع ساختارشکنانه گرفت و از سوی دیگر مردم را دعوت به انتخابات کرد.