رامین مهمانپرست در گفتوگو با فارس در خصوص اینکه استنباط خبرنگار فارس در مصاحبه با شما در زمان ورود دیپلماتهای ایران به کشور این بوده که وزارت خارجه به دنبال تعیین حافظ منافع در لندن است، اظهار داشت: با توجه به اینکه رابطه کشور ما و انگلیس به طور کامل قطع نشده، فعلاً به لحاظ روابط سیاسی در مرحلهای نیستیم که تعیین حافظ منافع در انگلیس مطرح باشد.

وی افزود: ما به دنبال روشن شدن آخرین وضعیت روابط و تصمیمات مقتضی در این زمینه هستیم.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در عین حال تأکید کرد: تعیین دفتر حفاظت منافع زمانی قابل پیگیری است که روابط سیاسی دو کشور به طور کامل قطع شده باشد و از طریق دفتر حفاظت منافع موضوعات دو کشور پیگیری شود.