به گزارش ايسنا يكي از مسئولان دفتر آيتالله يزدي با اعلام اين خبر افزود: آيت الله يزدي از بيمارستان مرخص شده و در وضعيت خوبي به سر ميبرد و اكنون در منزل دوران نقاهت را ميگذراند.