به گزارش قانون ، شنیدهها حاکی از این است که عباس پالیزدار براثر سکته قلبی در یکی از بیمارستانهای شهر تهران بستری شده است.

وی که پس از انقضای گواهی پزشکی قانونی، هفته گذشته برای تحمل کیفر به زندان اوین بازگشته بود، چند روز پیش براثر سکته قلبی از سوی بهداری زندان به بیمارستان شهید مدرس منتقل و در بخش مراقبتهای ویژه بستری شده است.