به نوشته تهران امروز؛ سخنگوي وزارت خارجه با اشاره به اين درخواست،گفت: همه جنبههاي اين درخواست به ويژه جنبه حقوقي آن بايد بررسي شود و کارشناسان حقوقي و سياسي ما در حال بررسي آن هستند. وي در خصوص روابط تهران و لندن با بيان اينکه هنوز قطع رابطه سياسي به طور کامل صورت نگرفته ولي هر دو سفارتخانه تعطيل است، گفت: ما رفتار، اظهارات و اقدامات انگليس در صحنه بينالملل را رصد ميکنيم. با توجه به درخواست انگليس براي تعيين كشور حافظ منافع كه به نوعي شكل رابطه كشورمان با آمريكا را به ذهن تداعي ميكند و منتهي به دو برداشت متفاوت از اين پيشنهاد ميشودكه انگليس براي حفظ رابطه با ايران يا بر عكس، براي قطع كامل اين رابطه درخواست تعيين كشور حافظ منافع را نموده است كه در همين رابطه اسماعيل كوثري، عضو كميسيون امنيت ملي در گفت و گو با تهران امروز گفت: پس از آنكه مجلس شوراي اسلامي بحث كاهش رابطه با انگليس را در سطح كاردار مصوب كرد اين مصوبه قانوني بود و قوه مجريه هم حكم به اجراي آن داد اما انگليس در اقدامي عجولانه حكم به اخراج ديپلماتهاي كشورمان داد كه اين شتابزدگي منجر به پشيماني زودهنگام آنان شد و همين مسئله باعث شد تا براي برگرداندن رابطه تلاش كنند اما درخواست برقراري رابطه مجدد به طور مستقيم براي آنان افت دارد لذا اين پيشنهاد را به شكل تعيين كشور حافظ منافع مطرح كردند. بنابراين اين مسئله به معني تمايل آنها براي قطع رابطه نيست.كوثري در پاسخ به اين سوال كه آيا نوعي ترديد در اقدام دانشجويان كشورمان در تسخير سفارت انگليس به وجود آمده يا خير اظهار كرد: خود انگليسيها كه در سال ۱۳۵۹ به سفارت كشورمان حمله كردند از انجام يك عذرخواهي ساده هم خودداري كردند و در تمام اين سالها كه اقداماتي را عليه كشورمان انجام دادند مردم ما صبورانه تحمل كردند بنابراين يك نوع بدبيني نسبت به انگليس در افكار عمومي ايران شكل گرفته است كه اقدام دانشجويان هم در همين راستا تعبير ميشود. اظهار تاسف دستگاه وزارت خارجه هم صرفا يك نوع اقدام ديپلماتيك در چارچوب عرف بينالملل بود و نه چيز ديگر.