ماهنامه نسيم بيداري در آخرين شماره خود يادداشتي را از مسعود بهنود ضدانقلاب مقيم لندن، باعنوان مرثيهاي براي بهار زمين منتشر كرده است.مسعود بهنود، همكار شبكه ضدانقلاب بيبيسيفارسي و از عوامل فعال و مرتبط با اين بنگاه دروغپراكني است كه در برهههاي مختلف از سردمداران دروغپراكني و اقدام رسانهاي عليه نظام جمهوري اسلامي و مسئولان كشورمان بوده است.

اين ماهنامه در شماره اخير خود همچنين مطالب بسياري از افرادي را که عنصر احزاب منحله و فتنهگر مجاهدين و مشاركت و گروهك غيرقانوني نهضت آزادي و از فتنه گران ۸۸ بودهاند نيز منتشر كرده است؛