به گزارش ایسنا،متن این اطلاعیه به شرح ذیل است:به آگاهی مردم شریف ایران اسلامی میرساند انتخابات سومین میان دورهای چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری در استانهای خراسان رضوی و کردستان در روز جمعه مورخ ١٢ /١٢/ ١٣٩ همزمان با انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد.

داوطلبان نمایندگی مجلس خبرگان رهبری شخصا یا به وسیله نماینده خود که کتبا معرفی شده باشد، میتوانند از تاریخ ١/ ١ / ٩ تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ٧/ ١ / ٩ جمعا به مدت هفت روز در ساعات اداری به فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه یا وزارت کشور مراجعه و با ارایه اصل شناسنامه عکسدار، چهار نسخه تصویر کلیه صفحات شناسنامه و ١٢ قطعه عکس٤ ٦ ضمن تکمیل پرسشنامه اعلام داوطلبی نسبت به ثبتنام خود اقدام نمایند.