خراسان :گفته مي شود فرزند يکي از مسئولان استاني در جنوب کشور که اخيرا برنامه هاي تبليغاتي خود را براي شرکت در انتخابات مجلس نهم آغاز کرده بود، به دليل برخي سخنان و رفتارهاي تفرقه افکنانه توسط نهادهاي مسئول بازداشت شده است. عملکرد وي پيش از اين نيز با تذکر معاون سياسي - امنيتي استان مواجه شده بود.