به نوشته روزنامه تهران امروز: ايران در صدد بازيابي اطلاعات و ارسال به همان کشورهايي است که روي آنها فعاليت جاسوسي صورت گرفته استاما با اينكه هواپيماهاي بدون سرنشين در واقع براي اقدامات جاسوسي استفاده شده و جاسوسي يک اقدام غيرقانوني عليه کشورهاي ديگر است و اگر تجاوز محسوب نشود مقدمه تجاوز محسوب خواهد شد با اين حال رئيسجمهور آمريكا به خود اين حق را داده كه خواستار استرداد وسيله جاسوسي خود شود.

این در حالی است که به گفته کارشناسان ورود این هواپیما به محدوده هوایی ایران بر پایه عهدنامه ۱۹۲۹ پاریس و به ویژه اصل حاکمیت کامل کشورها بر قلمرو هوایی خود، نقض حقوق هوایی کشور و عملی غیرقانونی و تخلف از حقوق بین‌الملل به شمار می‌رود. در واقع این کار که بدون اجازه و رضایت ایران انجام شده، تجاوز به حریم هوایی ایران و یک اقدام خصمانه علیه کشور و نقض قوانین و مقررات بین‌المللی، به ویژه اصول اساسی منشور سازمان ملل متحد در زمینه صلاحیت انحصاری و حاکمیت ملی کشورها ارزیابی می‌شود.

از سوی دیگر، ازآنجا که جاسوسی هرگونه‌تلاش برای به دست آوردن اطلاعات طبقه‌بندی شده بدون اجازه و آگاهی صاحب آن محسوب می‌شود، از مصادیق بارز جرایم علیه امنیت ملی به شمار رفته وچون جاسوسی معمولا یک جرم سازمان یافته و در عین حال فراملی است که درآن اطلاعات حیاتی یک کشور از طریق یک نظام سازمان یافته در اختیار کشور یا کشورهای دیگر قرار می گیرد، لذا ورود هواپیمای جاسوسی آمریکا به آسمان ایران، اقدامی علیه امنیت ملی ایران تلقی می‌شود. حال با توجه به اینکه این اقدام، یک اقدام تجاوزکارانه بوده دیگر آمریکا حقی مبنی بر درخواست بازپس گیری هواپیما ندارد و حداقل درخواست کشورمان از آمریکا باید عذرخواهی و قبول مسئولیت این اقدام و پرهیز از تکرار آن و از سازمان ملل محکومیت این اقدام باشد. خواسته‌ای که روز گذشته ۱۸۶ نماینده مجلس در بیانیه‌ای برآن

تاكيد كردهاند.