به نوشته روزنامه تهران امروز؛برخي كارشناسان و تحليلگران بر غلبه عامل بيروني در اين جنبشها تاكيد ميكنند و معتقدند كه غرب به رهبري ايالات متحده سازمان دهنده اصلي اين تحولات و جنبشها بوده است و برخي ديگر نيز با رد اين فرضيه معتقدند كه اين جنبشها كاملا ريشه داخلي داشته و هيچ گونه عامل خارجي در اين خصوص نقش نداشته است و در صورتي كه منشا اين جنبشها را خارجي بدانيم خيانت بزرگي به مردم و عاملين اين انقلابها به شمار ميرود. جدال بر سر اينكه اين انقلابها وابسته به خارج هستند يا كاملا ريشه در افزايش آگاهي مردم دارند به شدت فضاي حاكم بر تحليلهاي اين تحولات را تحت تاثير قرار داد. اما آنچه كه بخصوص در داخل كشورمان و بين كارشناسان مختلف سياسي و بينالمللي و همچنين نظريه پردازان بيداري اسلامي محل بحث بوده و به بروز تحليلهاي گوناگون دامن زده است،مسئله الگوي جنبشها در خيزش عليه نظامهاي ديكتاتوري و بر پايي حكومتهاي مردمي است. برخي از تحليل گران فعاليتها و تحركات ديپلماتيك تركيه را كه از همان نخستين جرقههاي آغاز اين تحولات شدت يافته و تمامي جنبشها را در بر گرفت دليلي بر اين ميدانند كه الگوي اين جنبشها كشور تركيه است. تركيه در جريان اين جنبشها ديپلماسي بسيار فعالي را پي ريزي كرده و تلاش نمود كه در تمامي اين حركات بهرهبرداري تامي از اين تحولات داشته باشد. در مقابل اما به زعم بسياري از كارشناسان الگوي اصلي انقلابات خاورميانه جمهوري اسلامي ايران بوده است. كارشناسان تحليل ميكنند كه انقلاب ۱۳۵۷ ايران بزرگترين منبع الهام بخش به مردم آزادي خواه منطقه بوده است و در واقع انقلاب ما واجد تمام عناصر هويتبخش و الهام بخش براي پيروزي اراده مردم استكبار ستيز خاورميانه ميباشد. در اين ارتباط حسن روحاني رئيس مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينکه برخي ميخواهند الگوي انقلابهاي مردمي را ترکيه معرفي کنند در صورتيکه ترکيه ارتباط نزديکي با اسرائيل دارد و اقدامات حاکمان آن بر عليه اسرائيل يک حرکت نمادين است، گفت: ترکيه در خصوص سوريه و حمايت از مخالفان سوري پايش را از حد خودش فراتر گذاشته است. نماينده رهبر معظم انقلاب در شوراي عالي امنيت ملي با مقايسه وضعيت بحرين و سوريه گفت: در اين کشور انقلابهاي مردمي توسط نيروهاي خارجي آمريکايي و سعودي سرکوب ميشود در حاليکه در سوريه شاهد توطئه غربيها و حمايت مسلحانه اين کشورها و ترکيه از مخالفان حکومت سوريه هستيم. وي همچنين گفت: اصل اين تحرکات و خيزشهاي مردمي براي همه غافلگير کننده بود و بيشک ميتوان گفت الگوي اين انقلابها و تحولات انقلاب اسلامي ايران است چرا که در انقلاب اسلامي ما نه قدرتهاي خارجي و نه احزاب و گروههاي داخلي تاثير زيادي در وقوع انقلاب داشتند.