به گزارش فارس:نماینده مردم تهران در مجلس در قسمتی از سخنانش درباره میزان حقوق نمایندگان مجلس گفت آخرین فیش حقوقی نمایندگان ۲ میلیون تومان است البته برخی نمایندهها اگر بیرون از مجلس کار میکردند، بیشتر از این درآمد داشتند و برخی نمایندهها هم به این حقوق اکتفا نمیکنند و دنبال حقوقهای دیگر هستند.