سردار سیدمحمد باقرزاده در گفتوگو با فارس اظهار داشت: سیریل بنفورد خبرنگار بیبیسی در سال ۶۲ و در جریان عملیات خیبر در همراهی با یک هیئت سازمان ملل جهت تحقیق و بررسی استفاده رژیم بعثی صدام از سلاح شیمیایی علیه رزمندگان ایران، بر اثر استنشاق گاز خردل مجروح شد و پس از تحمل سالها بیماری در ژانویه ۲۰۱۱ از دنیا رفت. وی ادامه داد: درپی درخواست خانواده این خبرنگار برای دریافت غرامت، بیبیسی ضمن تحت فشار قرار دادن آنها از هرگونه مساعدت جهت دریافت غرامت به خانواده وی سرباز میزند.