این نماینده مجلس در گفتوگو با قانون اظهار داشت: اینگونه که شنیده میشود ظاهرا جریان انحرافی بدون اطلاع وزیر کشور اقدام به تعویض بخشداران و فرمانداران استانها کرده است که نمایندگان با استیضاح وزیر، قصد دفاع از وی را دارند. نامه معاون وزیر کشور به استانداران نیز موجود است که از استانداران علت این امر را جویا شده بود. برای این استیضاح تاکنون ۱۲ امضا جمعآوری شده که البته در حال افزایش است.

وی افزود: البته شنیدهها حاکی از این مسئله است که شخص احمدینژاد نیز نسبت به عدم حضور نجار در کابینه بیتمایل نیست و از این استیضاح استقبال میکند که همین مسئله تا حدودی نمایندگان را در تصمیم خود متزلزل کرده است.